홈으로 참여공간 bracket 상담신청 bracket 베트남어

베트남어

이주여성이 안전한 세상, 강원이주여성상담소입니다.

Đồng ý thu thập và sử dụng thông tin cá nhân (Bắt buộc)

  • Thông tin cá nhân này ngoài việc tư vấn sẽ không sử dụng với bất kỳ mục đích khác, nếu từ chối việc sử dụng thông tin cá nhân thì hãy thông báo với người quản lý thông tin cá nhân và nhu cầu xem xét, sữa đổi, xóa bỏ.
  • Danh mục sưu tập : Tất cả thông tin cá nhân được ghi trong đơn xin tư vấn
  • Theo Luật và quy định có liên quan 「 Luật bảo vệ thông tin cá nhân 」 .v.v.. được sưu tập và sử dụng thông tin cá nhân như trên

  Đông ý          Không đồng ý

Dấu    bắt buộc phải điền vào tất cả

Họ Tên Số Điện Thoại
Ngày Tháng
Năm Sinh
달력 Nghề Nghiệp
Con Cái  Có con         Không có con
Quốc Tịch Visa Cư Trú
Tư Vấn
Nội Dung
 Bạo lực gia đình         Bạo lực         Bạo lực tình dục         Mại dâm       
 Khác ( )
Khi Muốn Tư Vấn Trực Tiếp Với Tư Vấn Viên Thì Hãy Đánh Dấu Vào Đây
Phương
Pháp Tư
Vấn
 Điện thoại         Tự đến         Tư vấn viên đi         SNS(Tin nhắn)       
 Khác ( )
Loại Tư Vấn  Bạo lực gia đình         Bạo lực bình thường         Bạo lực tình dục         Mại dâm
 Vợ chồng mâu thuẫn         Gia đình mâu thuẫn         Vấn đề li hôn         Luật pháp thông thường
 Vấn đề di trú         Vấn đề lao động         Bạo lực khi hẹn hò. đám đuôi         Tư vấn tâm lý
 Khác ( )
Hy Dọng
Giờ Tư Vấn
lịch   

thời   Phut

Nếu đến tư vấn thì hãy ghi ngày giờ bạn đến tư vấn được

Thông Dịch  Cần         Không cần

** Ngày điền đơn xin sẽ được nhập vào tự động **

Nội dung tư vấn và xin tư vấn sẽ được tiến hành bảo mật

KÍNH GỞI TRUNG TÂM TƯ VẤN PHỤ NỮ NHẬP CƯ GANG-WON